www.narrator.se

Häxjakten på Dr Saupe och Arkadiakliniken

 

Senaste uppdatering
2008-01-13

 Mikrovågor bättre än operation för prostataproblem

Läkareden

 

 

Den 12 september 2005 var jag inbjuden att närvara vid en temakväll om hypertermibehandling när Dr Henning Saupe tillsammans med patienten Maj-Lis Tooming berättade om hypertermibehandlingar och om den nyöppnade Arkadia-kliniken i Stockholm. Dessutom informerade Lena-Maj Andling om landstingets arbete med den komplementär-medicinska vården, och Överläkaren Clas-Ebbe Lindholm som berättade om klinisk hypertermi i kombination med radioterapi vid Onkologen i Malmö. I ingressen till temakvällen berättades att hypertermi är en accepterad behandlings-form för cancer i många europeiska länder och att den Svenska Försäkringskassan bekostat behandling utomlands för svenska cancerpatienter.

Maj-Lis Tooming hade genomgått hypertermibehandlingar i Tyskland hos Dr Saupe och hade utifrån de resultat detta givit intresserat honom för att etablera motsvarande behandlingsform i Stockholm för att hjälpa svenska cancerpatienter. Efter att ha inhämtat nödiga tillstånd från Socialstyrelsen hade kliniken öppnat och påbörjat sin verksamhet. Allt andades frid, fröjd och tillförsikt. Det kom därför som en total överraskning för mig när jag i februari 2006 får kännedom om att HSAN förbjudit Arkadiakliniken att använda sin värmebehandling för cancerpatienter.

*

Den 19 januari 2006 hölls i Stockholm, inför en fullsatt hörsal i Bonnierhuset, ett seminarium där läkaren Henning Saupe och näringsterapeuten Bertil Wosk berättade om, och ledde en diskussion om vad som orsakar cancer, om alternativa behandlingar, om värmebehandling och om matens betydelse. Bo Zackrisson från 2000-talets Vetenskap frågade efteråt Henning Saupe hur han vågade prata om cancerbehandling med hypertermi i ett alternativmedicinskt sammanhang.

Veckan därpå, skriver Bo Zackrisson nåddes jag av meddelandet att Socialstyrelsens tillsynsmyndighet slagit till och vid ett vite om 200 000 kronor förbjudit Saupe att driva Arkadiakliniken vidare. det blir upptakten till en traumatisk batalj mellan Socialstyrelsen och Henning Saupe som slutar med att han i maj ger upp och flyttar tillbaka till Tyskland. Socialstyrelsen har lyckats stoppa en billig behandlingsmetod mot cancer som hundratusentals människor världen över genomgått. Myndigheten har inte bara lyckats stoppa en verksamhet, man har lyckats driva häxan Saupe ur landet. Kvar står förtvivlade patienter som nu blir utan behandling. I den medicinska myndighetsvärlden är det ointressant. I valet mellan makten över vilka behandlingsmetoder som får användas och patienternas rätt att genomgå behandling som inte erbjuds vid svenska onkologiska kliniker, väger patienträtten lätt.

I tidningen ger också exempel på att det kan räcka med en hörsägen ör att HSAN ska agera. Upprinnelsen till myndighetens beslut mot läkaren Anders Forneus var enligt att Socialstyrelsen hade "fått kännedom om ett offentligt föredrag där Forneus  talade om behandling med homeopatiska medel". "Brottet" som Forneus i egenskap av legitimerad läkare och specialist i allmän medicin och hudsjukdomar var att ha gjort patienter friska med hjälp av homeopatiska medel. Att de inte kunnat få lindring eller bot genom konventionell vård vägs inte in i sammanhanget utan Forneus döms till en prövotid på tre år för att han verkat i strid med "vetenskap och beprövad erfarenhet". Det betyder att han i sin yrkesroll hindras från att i fortsättningen kunna hjälpa patienter som han rimligtvis skulle kunna bota genom att han förvägras rätten att utnyttja sina kunskaper i homeopatisk medicin.

Patientens bästa väger lätt när det gäller bevakningen av skråets prestige. Hur ska en enskild läkare, sjuksköterska eller terapeut kunna försvara sig mot anklagelsen att ha verkat i strid  med vetenskap och beprövad erfarenhet frågar tidningen när det är myndigheten som har makt att tolka begreppet.

I det sistnämnda fallet framgår detta med önskvärd tydlighet eftersom erfarenheten av att kunna lindra och bota med hjälp av homeopati är väl dokumenterad under de drygt  200 år som denna läkekonst varit känd. Ofta har man en känsla att när det gäller tvister med Socialstyrelsen och HSAN är det enbart deras egna värderingar som är av betydelse oavsett hur uppenbar och hur välrenommerad motpartens dokumentation än må vara. Första stycket i läkareden lyder enligt nedan. (källa http://forum.svt.se/jive/svt/thread.jspa?threadID=2523&tstart=0)

Jag försäkrar på heder och samvete att jag i min läkargärning skall sträva efter att tjäna mina medmänniskor och respektera humanitetens principer. Mitt mål skall vara att vårda och främja hälsa, att förebygga sjukdom samt att bota sjuka och lindra deras plågor.

HSAN´s krav medför som var och en kan förstå i Forneus fall ett krav på att han skall negligera denna självklara regel.

*

För att återgå till hypertermin redovisar 2000-talets Vetenskap är det väl ganska märkligt att HSAN kan stödja sig på devisen att hypertermi strider mot vetenskapliga rön när Lunds Universitet i pressmeddelande 2006-03-13 berättar att Mikrovågor bättre än operation för prostataproblem (Se länk i menykolumnen!). Hypertermibehandling är också väl beprövad. Ca 200 kliniker världen över använder sig av metoden och över 1 miljon behandlingar har utförts enligt artikeln i 2000-talets Vetenskap. Man kan därför undra på vilka premisser HSAN egentligen har  förbjudit Arkadiakliniken.

Artikelförfattaren i 2000-talets Vetenskap, Bo Zackrisson, skisserar ett samband med  satsningen på en proton-strålningsanläggning som ska installeras i Uppsala, och att en professor därifrån  var en drivande kraft bakom HSAN´s beslut. Protonstrålningsanläggningen uppges kosta nästan en miljard av skattebetalarnas pengar. Är det vettigt frågar Bo Zackrisson att göra en sådan investering när SBU, (Statens beredning för medicinsk utvärdering), konstaterat att fördelarna med protonstrålningsanläggningen är blygsamma jämfört med konventionell cancervård?

Jag instämmer, eftersom man för motsvarande belopp torde ha kunnat installera hypertermianläggningar på de flesta större sjukhus och därmed kunnat hjälpa många, många fler cancerpatienter där denna behandlingsform är lämplig att användas.

Förhoppningsvis struntar Försäkringskassan i HSAN´s beslut och betalar för de patienter som vill ha hypertermibehandling utomlands.

 

Katrineholm 060802

Torsten Schönfeldt


Upp en nivå