www.narrator.se

Information om THX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Därför behövs det ny forskning om THX
sid2 av 6


 

 

Thymuskörteln är av mycket stor vikt för vårt immunförsvar. En av dess uppgifter är att utbilda de vita blodkroppar som går under benämningen T-lymfocyter. De är utomordentligt viktiga i kampen mot cancer, både i det tidigaste skedet av en tumörutveckling och i skedet efter skolmedicinska behandlingar som cellgift, strålning och kirurgiska ingrepp. Det är otroligt svårt att ta död på alla tumörceller och då behövs ett aktivt immunförsvar för att förhindra återfall. Så här skriver den välkände läkaren Deepak Chopra i boken Livets vetenskap.
 

Många anticancermediciner är mycket skadliga för kroppens immunförsvar; de angriper benmärgen där de vita blodkropparna produceras vilket får förödande effekter. När kemoterapin sedan fortsätter blir patienten allt mottagligare för nya former av cancer, och i vissa fall - så mycket som 30 % av bröstcancerfallen - dyker ny cancer upp och patienten dör. Ibland är det inte heller statistiskt möjligt att döda varje elakartad cell. Man har uppskattat att en typisk cancer-patient har 10 miljarder cancerceller. Om hans kemoterapi är 99,9999 % effektiv, så skulle det ändå bli 1 miljon över-levande celler, vilket räcker för att sätta igång sjukdomsprocessen igen.

Trots att operativa ingrepp ofta kombineras med efterbehandlingar med cellgift och strålning är det tveksamt om man kommer upp till en så hög verkningsgrad. Ju effektivare ett cellgift är desto fler vita blodkroppar dödas som biverkan. Håravfall är en annan biverkan som är lättare att upptäcka. 

~
 

Vid Umeå Universitet gjorde en grupp forskare en studie över vad THX-preparatet innehöll. I sin rapport 1975 beträffande tymus roll i immun-försvaret skrev de bland annat:

Intresset har under de senaste årtiondena mer och mer fokuserats på tymus roll i immunförsvaret. Det senaste decenniet har utvecklingen gått snabbt, dels har uppdelningen av lymfocyter i bl. a. tymusberoende (T-lymfocyter) och Bursaberoende (B-lymfocyter) klarlagts, och dels har ett flertal hormoner från tymus med verkan på immunförsvaret kunnat renas och karakteriseras. Vid tillförsel av dessa renade hormoner till försöksdjur kan man erhålla – och om detta råder i dag inte någon större oenighet – klara effekter på det lymfatiska systemet”.

 

Studien redovisades i Läkartidningen, Volym 72, nr 26 1975. I redovis-ningen ingick en tabell som redovisade effekterna av 11 tymushormoner och inhibitorer. Källa till denna tabell är ett forskningsarbete utfört av T D Luckey Thymic Hormones. I tabellen redovisas 11 olika hormoner av totalt tretton hormoner som man då visste  ingick i thymuskörtelns hormonproduktion. Tre av dessa hade antitumöreffekt, 5 är antikroppsstimulerande, 5 stimulerade lymfopoesen (ung. beredning, produktion), två stimulerar cellmedient immunförsvar.

Forskningsgruppen sammanfattade:

 

THX är ett grovextrakt av tymus innehållande diverse cellstrukturer och utfällt material samt komponenter lösliga i svaga saltlösningar. Rimligen innehåller extraktet ovan diskuterade tymushormoner och hämmare. Om mängden tymosin, som ännu inte är bestämd, är tillräcklig för att utöva effekt på immunförsvaret låter sig ej bedömas.